کسب مقام اول در مسابقات بدمینتون افتخاری دیگر از دختران شایستگان

کسب مقام اول در مسابقات بدمینتون توسط دانش آموز بهار تلخابلو دانش آموز پایه ششم