المپیاد درون مدرسه ای رشته شطرنج

المپیاد درون مدرسه ای رشته شطرنج امروز با حضور نماینده فدراسیون شطرنج زنجان برگزار شد