فلورایدتراپی دانش آموزان

امروز فلورایدتراپی دانش آموزان مجتمع توسط کارشناس مرکز بهداشت منطقه صورت گرفت