13 آبان و روز دانش آموز

مراسم روز دانش آموز مجتمع غیردولتی شایستگان با اجرای برنامه های متنوع و راهپیمایی و مسابقات ورزشی همراه با اهدا جوایز برگزار گردید.