انتخابات انجمن اولیا و مربیان مجتمع شایستگان

انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه با حضور پرشور اولیای عزیز در محل اجتماعات کانون سهروردی در مورخ 1397/07/27 برگزار شد.