نقاشی همگانی روز هوای پاک


زمين پاك:
چه روز ها که زمین در انتظار
یک جرعه آب چشمش به دهان کویر خشک
و امیدش به خدا بود
ولی آسمان در کمال بی نیازی و با آرامش
به زمین می نگریست که چگونه زمین در عططش می سوزد
حق با رفتار آسمان بود
آسمان خدا را داشت و زمین ما را
 روز زمین پاک گرامی باد

گزارش تصویری