کسب مقام سوم دانش آموزان مدرسه شایستگان در جشنواره گروه سرود ناحیه 2 زنجان

کسب مقام سوم دانش آموزان مدرسه شایستگان در جشنواره گروه سرود ناحیه 2زنجان