طرح ملی لاله های روشن

طرح ملی لاله های روشن در مسجد توسط مدرسه ویادواره شهید والا مقام شهید منصور سودی  در مسجد برگزار شد.

گزارش تصویری