نمایشگاه تکالیف مهارت محور و برنامه ویژه مدرسه

نمایشگاه تکالیف مهارت محور و برنامه ویژه مدرسه در روز سه شنبه و چهارشنبه با حضور کارشناسان محترم اداره کل و ناحیه2 آموزش و پرورش برگزار شد.