کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی(خود مراقبتی)

برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی(خود مراقبتی) دوره دوم با حضور سرکار خانم دکتر یمینی در مورخ 97/10/2 .