برگ زرینی دیگر از شایستگانی ها در رشته تنیس روی میز

کسب مقام سوم انفرادی توسط تسنیم شکری دانش آموز پایه ششم و مقام سوم تیمی توسط دانش آموزان تسنیم شکری، کیمیا ارفعی، پریسان کاظمیان(پایه ششم) و تامای رشتچی(پایه دوم) در مسایقات تنیس روی میز.